Khách Hàng Mua Thẻ Liệu Trình

1. Thẻ liệu trình khách hàng mua trước buổi sẽ có thời hạn 01 năm kể từ ngày mua. Sau 01 năm nếu khách hàng chưa sử dụng hết số buổi sẽ không được hoàn tiền hay quy đổi sang những dịch vụ khác.


2. Có hỗ trợ khách hàng quy đổi số buổi còn lại chưa sử dụng trong thẻ liệu trình sang dịch vụ khác ( trừ bằng số tiền khác đã chi trả không tính khuyến mại nếu có )

 Thẻ đã mua rồi miễn hoàn/ trả dưới bất kỳ trường hợp nào!